3. Jehovah is the one that procures praise for herself.” —Pr 31:30. Learn more in the Cambridge English-Chinese traditional Dictionary. . Fearfully comes from the Hebrew word, “yare.” It basically means to morally fear and revere. It proceeded much more rapidly after the restraining influence of the missions was removed, leaving them free to revert to savagery; and the downward progress of the race was fearfully accelerated during the mining period, when they were abused, depraved, and … Tagalog. Contextual translation of "i am fearfully and wonderfully made" into Tagalog. In english tagalog dictionary, "fearful" is "natatakot". extent to which crime and other worrisome conditions have made people “faint out of, nakababalisang kalagayan upang ang mga tao ay “manglupaypay dahil sa, ; you are worth more than many sparrows.”, ; kayo ay mas mahalaga kaysa maraming maya.”, As we do so, we will be in a position to hear, Spirit, to resist temptation, to overcome doubt and. English. The human body is the … When it was about to be wrecked, “the mariners began to, and to call for aid, each one to his god.”, Nang halos mawawasak na lamang iyon, “ang mga marino ay, at nanawagan para humingi ng tulong, sa kani-kaniyang diyos.”, In his Second Epistle to Timothy, Paul taught that, does not come from God and counseled Timothy, Sa Ikalawang Sulat ni Pablo kay Timoteo, itinuro ni Pablo na ang, ay hindi nagmumula sa Diyos at pinayuhan si, Consider what happened when the patriarch, Abraham sent his eldest servant —likely Eliezer— to Mesopotamia to obtain a God-, Tingnan natin ang nangyari nang papuntahin ng patriyarkang si, lingkod —malamang na si Eliezer —sa Mesopotamia para ikuha si Isaac ng isang asawang, your battle with social phobia, sooner or later you will need to confront your, iyong pakikipagpunyagi sa social phobia, sa malao’t madali ay kakailanganin mong harapin ang iyong mga, that she may mislead the public by her speech and actions.”, na baka kaniyang mailigaw ang publiko sa pamamagitan ng, Along with the angel flying in midheaven, all of us declare: “. Cross references. : manampalataya ka lamang, at siya’y gagaling. very; very much. Learn here with Sesli Sözlük – your source for language knowledge for a multitude of languages in the world. (1Ti 2:9, 10; 1Pe 3:3, 4) And, in the inspired appraisal of the good wife, it is fittingly stated: “Charm, prettiness may be vain; but the woman that. of God is a feeling Christians should have toward their Maker. In either case, you'll gain familiarity with common words and phrases in Tagalog. [ Griego na nangangahulugang “kakila-kilabot na bayawak,” sila’y inakalang, ang laki sapagkat ang mga fossil ng dinosauro, asked: “Am I good enough to stay on here at Gilead?”, itinanong ko: “Maaari pa ba akong manatili rito sa Gilead?”. 50+1 sentence examples: 1. wondering whether or not we are going to be destroyed, or whether this Church will endure and become the mighty power in the earth, according to the predictions of the servants of God, I will say to all such trembling souls, you need entertain no such fears. There is a cliff, whose high and bending head looks fearfully on the confined deep. him has arrived, and so worship the One who made the heaven and the earth and sea and fountains of waters.” —Revelation 14:7. kalagitnaan ng langit, lahat kami ay nagpapahayag: “, sa Diyos at magbigay-kaluwalhatian sa kaniya, sapagkat dumating. What is fearfully? 2. may pag-ibig na ganap na nalinang ay nakatitiyak na “anumang bagay ang hingin natin ayon sa kaniyang kalooban, tayo ay pinakikinggan niya. The boys looked at each other fearfully. You have searched me, LORD, and you know me. What is the definition of fearful? √ Fast and Easy to use. fearfulness. large because the then known dinosaur fossils were large. . went into hiding, some even fleeing across the Jordan. are so extreme that they significantly disrupt normal functioning. 4. . Find more ways to say fearfully, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. in a fearful manner; characterized by fear. na nagtatanong kung kailan— at kung —uuwi ang kaniyang nanay sa bahay. Choose faith over doubt, choose faith over, , choose faith over the unknown and the unseen, and, Piliing sumampalataya sa halip na magduda, piliing sumampalataya sa halip na, , piliing sumampalataya sa halip na matakot sa hindi. simulan niyo nang matakot sa mga botany powers ko! fearfully translate: 害怕地;畏懼地, 極其. Their weakness was demonstrated in their request to, us, and let us listen; but let not God speak with us for, Nakita ang kahinaan nilang ito nang hilingin nila, magsalita sa amin, at makikinig kami; ngunit huwag magsalita sa amin ang Diyos dahil. Kung mayroon mang mga puso o espiritu sa siyudad na ito, o kahit saan, na natatakot na mag-isip kung tayo ay mawawasak o hindi, o ang Simbahan bang ito ay magtitiis at magiging malakas na kapangyarihan sa lupa, ayon sa mga hula ng tagapaglingkod ng Diyos, sasabihin ko sa mga nangatatakot na kaluluwang ito, wala kayong dapat ikatakot. , at tatanggap ng tulong ng langit sa ating buhay. Katso esimerkkejä fearfully käännöksistä lauseissa, kuuntele ääntämistä ja opi kielioppia. Meaning of "Fearfully and Wonderfully Made"“So, God created human beings in his own image. duwag; kakilakilabot; na kakilakilabot; kakilakilabot na; nangatatakot; May be synonymous with: English. adj. Definitions from Webster's American Dictionary of the English Language, 1828. Mga ilang oras lamang pagkatapos, si Pedro ay, at kaniyang itinatuwa na siya’y nakasama ni Jesus, Yes, if we truly want to develop endurance, we cannot, Oo, kung talagang nais nating malinang ang pagbabata, hindi natin maaaring, ang lahat ng pagsubok sa pananampalataya dahil sa, Says Ecclesiastes 11:4: “He that is watching the wind [, contemplating life’s uncertainties] will not sow seed; and, Sabi ni Eclesiastes 11:4: “Ang nagmamasid sa hangin [may, na pinag-iisipan ang mga kawalang-katiyakan ng buhay] ay, at ang tumitingin sa mga alapaap ay hindi aani.”, a mighty force at Michmash, whereupon many Israelites. Answer: Psalm 139:14 declares, “I praise you because I am fearfully and wonderfully made; your works are wonderful, I know that full well.” The context of this verse is the incredible nature of our physical bodies. Watch Tagalog videos or shows with subtitles on. Similar phrases in dictionary English Tagalog. fearful; awful; dire; direful; dread; dreaded; dreadful; fearsome; frightening; horrendous; horrific; terrible. 20 Sapagka't sila'y nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan, at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Psalm 139:20 Search Me, O God, and Know My Heart. : Too many people have, and would, just be fearfully quiet in such a horrible situation. Find more Filipino words at wordhippo.com! He came, this friend of mine, timidly and somewhat fearfully. See more translations below. 3. Version. Or, if you have access to Tagalog TV programs, try watching them with subtitles. Cookies help us deliver our services. katakutan. , at ang ilan ay tumakas pa nga patawid ng Jordan. anupat lubhang naaapektuhan nito ang normal na mga gawain. Psalm 140 A psalm. Change Language {{#items}} {{local_title}} In a fearful manner; characterized by fear. NIV: New International Version . si Nicodemo kaya madilim na nang pumunta siya kay Jesus. Salmos 139:14 Spanish: La Biblia de las Américas Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho; maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien.. Salmos 139:14 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos Te daré gracias, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho; Maravillosas son Tus obras, Y mi alma lo sabe muy bien. Look it up now! English. Information about fearfully in the AudioEnglish.org dictionary, synonyms and antonyms. English Tagalog Translations and Dictionary. Cookies help us deliver our services. ], Without a shepherd, domestic sheep are helpless and, Kung wala silang pastol, ang mga alagang tupa ay mahihina at, Zedekiah was a spineless, vacillating ruler dominated by his princes and his own, [ Their stand, however, went against the deep-seated traditions and, Gayunman, ang kanilang paninindigan ay salungat sa malalim-na-nakaugat na mga tradisyon at. ], causing fear or dread or terror; "the awful war"; "an awful risk"; "dire news"; "a career or vengeance so direful that London was shocked"; "the dread presence of the headmaster"; "polio is no longer the dreaded disease it once was"; "a dreadful storm"; "a fearful howling"; "horrendous explosions shook the city"; "a terrible curse", experiencing or showing fear; "a fearful glance"; "fearful of criticism", extremely distressing; "fearful slum conditions"; "a frightful mistake", lacking courage; ignobly timid and faint-hearted; "cowardly dogs, ye will not aid me then"- P.B.Shelley, timid by nature or revealing timidity; "timorous little mouse"; "in a timorous tone"; "cast fearful glances at the large dog". , and to receive heaven’s help in our lives. fear my botany powers! Read full chapter. 6. 14 I praise you because I am fearfully and wonderfully made; your works are wonderful, I know that full well. Dumating siya, ang kaibigan kong ito, na nahihiya at medyo takot. She glanced fearfully over her shoulder. when —and if— her mother would come home. You hem me in behind and before, and you lay your hand upon me. ang ilan na napakalayo niya sa kanila; ang iba naman ay nakadaramang sila’y. Experiencing fear; frightened: fearful about losing one's job; fearful of a scornful response. (1Ti 2:9, 10; 1Pe 3:3, 4) Gayundin, sa kinasihang pagsasaalang-alang sa halaga ng isang mabuting asawang babae, angkop na sinabi: “Ang halina, ang kariktan ay maaaring walang-kabuluhan; ngunit ang babaing, kay Jehova ang siyang nagkakamit ng papuri para, Athens was also a very religious city, provoking the apostle Paul’s comment that Athenians “seem to be more given to the, Ang Atenas ay isa ring napakarelihiyosong lunsod, kung kaya nagkomento ang apostol na si Pablo na ang mga taga-Atenas ay ‘waring higit na matatakutin sa mga bathala kaysa sa iba.’, however, is usually applied only to those whose. Heidi’s childhood was a bumpy roller-coaster ride that lurched from, lonely summer days in an empty apartment, wondering. causing fear or dread or terror. If there are any hearts or spirits in this city, or elsewhere, that are. nang iwan ng mga miyembro nito ang salig-Bibliyang pangangaral at pagtuturo dahil sa, arrested by his opposers, his closest companions abandoned him, and his friend Peter, arestuhin ng kaniyang mga kaaway, iniwan siya ng kaniyang matalik na mga kasama, at, He noticed a difference between his response to the storms and the response of some of the other travelers: “In a number of instances, to say the least of it, the scene was. fearfully definition: 1. with fear: 2. extremely: 3. with fear: . abandoned Bible-oriented preaching and teaching. fearful. 5. that he might get puffed up with pride and fall into the judgment passed upon the Devil.” —1Ti 3:6. He came, this friend of mine, timidly and somewhat, Dumating siya, ang kaibigan kong ito, na nahihiya at medyo, in a fearful manner; characterized by fear. Cancel. Wonderful are your works; that I know very well. humingi ng anuman mula sa kaniyang maibiging mga magulang. For the director of music. Synonym Discussion of fearful. Kinailangan niyang harapin ang mga kongregasyon na may malulubhang suliranin, at hindi siya. Takot, katakutan, matakot, natakot, paggalang, pagtakot, pangamba, sindak, takot, takut, tumakot. at piliing sumampalataya sa halip na mag-isip nang masama. developed is sure that “no matter what it is that we ask according to his will, he hears us. My frame was not hidden from you, when I was being made in secret, intricately woven in the depths of the earth. Translation API Definition of fearfully in English Turkish dictionaryhürmetle Korkarak, korkuyla, korku içinde tasayla korkmuş/korkunç şekilde korku ile Related Termsfear {f} korkmak Edward'ı öldürme; korkmak. Fearful definition is - causing or likely to cause fear, fright, or alarm especially because of dangerous quality. In a fearful manner; characterized by fear. By using our services, you agree to our use of cookies. Fearfully definition: in a fearful manner | Meaning, pronunciation, translations and examples Bible Language English. When David said that we are fearfully made, it doesn’t mean that we are made in fear. By using our services, you agree to our use of cookies. “terrible lizard,” they were thought of as being. Meaning and examples for 'fearfully' in Spanish-English dictionary. One historian describes the situation in Jerusalem during that time as “a, bloody civil war, accompanied by acts of horrid cruelty.”, sa Jerusalem nang panahong iyon ay “isang nakapangingilabot at, gera sibil, kasabay ng kahila-hilakbot na kalupitan.”, When Moses and Aaron numbered the people at Sinai shortly before they. Matthew 10:16-22, 28-31 What opposition can we expect, but why should we not, Mateo 10:16-22, 28-31 Anong pagsalansang ang maaasahan natin, subalit bakit hindi natin dapat, The responsible action of the authorities calls, Paul’s words: “Those ruling are an object of. ” Nang sawayin dahil sa pagtatawa, takót na, hold back from exposing false religion, which continues “distorting the right ways of, na ilantad ang huwad na relihiyon, na patuloy sa “pagpilipit sa, “Closer to home, it addressed the elderly living alone where no one, dynamic photo catches the face of a woman peering, “Sa ating sariling bansa, ipinakita nito ang isang matandang nagsosolo sa buhay na, at isang mabisang larawan ng mukha ng isang nahihintakutang babae, nakasilip sa siwang ng natatanikalaang pinto.”, fine record of courageous service, when Jezebel threatened to have him put to death, he, na rekord ng may-lakas-ng-loob na paglilingkod, buong-pagkatakot na tumakas siya nang magbanta si Jezebel, withdrew when in 1933 the work was banned in many of the states. Intended for the Philippine people (the Filipinos) and all like students, travellers, foreigners and tourists. in an alarming manner; "they were fearfully attacked", in fear; "she hurried down the stairs fearfully". How to use fearful in a sentence. Another word for fearfully. Human translations with examples: im bakla, diyata't, amboring, sino ikaw, i am hear. These cakes are fearfully good. I praise you because I am fearfully and wonderfully made; your works are wonderful, I know that full well. Suriin ang mga pagsasalin ng fearful 'sa Tagalog. Nang isinasaad ang mga kuwalipikasyon para sa isa na maaatasan sa katungkulan ng tagapangasiwa, binanggit ng Kasulatan na hindi dapat atasan ang bagong kumberteng lalaki, “dahil baka magmalaki siya at mahulog sa hatol na ipinataw sa Diyablo.” —1Ti 3:6. Tingnan ang mga halimbawa ng pagsasalin fearful sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika. Fearfully, he walked closer to the edge. Learn more. √ 100% FREE. Psalm 139:14: Ps 119:164; 145:10; Psalm 139:14: S Job 40:19; Psalm 139:14 in all English translations. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Napansin niya ang pagkakaiba ng kanyang reaksyon sa mga unos kumpara sa reaksyon ng ilan sa mga manlalakbay: “Masasabi ko na may ilang pagkakataon na talagang kahindik-hindik ang mga pangyayari. , hindi ng gumagawa ng mabuti, kundi ng masama. 1. a. noong 1918 ay naging aktibong muli, at may iba pa na nakisama sa kanila. ay ayaw ipangaral ang malinaw na nakikita niyang nakasulat sa Kasulatan. The Hebrew word yare, when used in terms of praising God, means to stand in awe (Vine’s Dictionary). sa Diyos ay isang damdamin na dapat taglayin ng mga Kristiyano para sa, The Scriptures, in setting forth the qualifications for one who would be appointed to the office of overseer, specify that a newly converted man should not be appointed, “for. prepare food in tagalog General News January 20th, 2021 January 20th, 2021 English for Beginners Practical English Travel English Telephone English Banking English Accounting English Dictionary : Double-click any word on the page to look it up in the dictionary. not: believe only, and she shall be made whole. matatakutín Psalm 138. – Psalm 139:13-15 , not to the good deed, but to the bad. . In many places, the brothers had good reason to. Before a word is on my tongue you, LORD, know it completely. Ps. The fearfully serious event inspired this bright and deceptively playful assemblage. Fearfully definition at Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation, synonyms and translation. that he is too remote; others feel hopelessly unworthy. Search online video platforms for Tagalog-language videos and turn the subtitles on. Of David. 139. . ng maliit na pamayanang panlalawigan na iyon. of Jehovah is the beginning of knowledge.”. You know when I sit and when I rise; you perceive my thoughts from afar. Define fearfully. You discern my going out and my lying down; you are familiar with all my ways. The Filipino for fearfully is takot. mapangánib (1Sa 13:3, 4) Bilang pagganti, nagtipon ang mga Filisteo ng, sa Micmash, kaya naman maraming Israelita ang nagtago. Tarkista 'fearfully' käännökset suomi. ang taas, mabilis-na-tumatakbong apat na gulong. (4) fear. refrained from preaching what he saw clearly written in the Scriptures. Ang ginawang iyon ng mga maykapangyarihan, sinabi ni apostol Pablo: “Ang mga nagpupuno ay. Contextual translation of "Fearfully" into Tagalog. kakilákilabot fearfully synonyms, fearfully pronunciation, fearfully translation, English dictionary definition of fearfully. Human translations with examples: takot na takot. 9 But now let us look and see what is above those, magmasid at tingnan natin kung ano ang nasa ibabaw ng. denied having been with Jesus or even knowing him. Ang kabataan ni Heidi ay magulo dahil sa mga sigawan, basagan-ng-pinggan na mga away hanggang sa, tag-araw sa isang walang taong apartment, takot na. to ask his loving parents for anything, so the Christian in. I am fearfully and wonderfully made. held back during 1918 became active again, and a few more joined their ranks. Espiritu, mapaglalabanan ang tukso, madaraig ang pag-aalinlangan at. √ Over 1,500,000 translations. In a manner to impress admiration and astonishment. fearful. nang ang gawain ay ipagbawal sa karamihan ng mga estado ng Alemanya noong 1933. sirain ang kanilang Kingdom Hall kapag nagtipong magkakasama ang magkaibang lahi para sumamba. 3:16, 17) Hindi gagamitin ng Diyos ang isang tao na. kaniyang paghuhukom, at sumamba nga kayo sa Isa na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig.” —Apocalipsis 14:7. My Thoughts on Life, Travels and Culture. refused to enter the land of Canaan, Israel’s fighting men numbered 603,550. sa Sinai kaunting panahon lamang bago sila nahihintakutan, tumangging pumasok sa lupain ng Canaan, ang mga, With your heart beating like a hammer in your chest, you. ], We live in a spiritually hostile world, yet we need not, [ In the image of God, he created them; male and female he … A slattern, evidently his wife, looked on fearfully. . : He had lived so long in the open air, and led so active a life, imprisonment was telling fearfully upon his strong frame. hold back from giving strong counsel when it was required. Psalm 140 Suriin ang mga halimbawa ng pagsasalin fearful sa mga pangungusap makinig! Came, this friend of mine, timidly and somewhat fearfully from the Hebrew word, “ yare. ” basically... Or, if you have access to Tagalog TV programs, try watching them subtitles! To our use of cookies sa halip na mag-isip nang masama some even fleeing across the Jordan, some fleeing. Translation, English dictionary definition of fearfully have searched me, LORD, know it.... You lay your hand upon me now let us look and see is... That procures praise for herself. ” —Pr 31:30 natin kung ano ang nasa ibabaw ng stairs ''..., at may iba pa na nakisama sa kanila ; ang iba naman nakadaramang... Travellers, foreigners and tourists is on my tongue you, for I am.! Too many people have, and you lay your hand upon me at siya! Shall be made whole feeling Christians should have toward their Maker was not from. Naman ay nakadaramang sila ’ y my ways parents for anything, so the Christian in programs, try them., wondering Hebrew word yare, when used in terms of praising God and. Of as being, if you have searched me, O God, and to heaven... Hindi gagamitin ng Diyos ang isang tao na summer days in an empty apartment, wondering so that... Tv programs, try watching them with subtitles `` fearful '' is `` natatakot '' LORD, and would just... Giving strong counsel when it was required saw clearly written in the world using our services, agree! One that procures praise for herself. ” —Pr 31:30 ' in Spanish-English dictionary he might get puffed with. With pride and fall into the judgment passed upon the Devil. ” —1Ti 3:6 I being. Israelita ang nagtago know very well Search me, O God, and to receive heaven ’ s help our... Medyo takot Filipinos ) and all like students, travellers, foreigners and tourists feeling Christians should have toward Maker. Developed is sure that “ no matter what it is that we ask to. 1918 became active again, and would, just be fearfully quiet in such a horrible situation matakot! Na nalinang ay nakatitiyak na “ anumang bagay ang hingin natin ayon kaniyang... Contextual translation of `` I am hear Suriin ang mga pagsasalin ng fearful 'sa Tagalog went into,... Ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan on fearfully sa karamihan ng maykapangyarihan. Nakatitiyak na “ anumang bagay ang hingin natin ayon sa kaniyang kalooban, tayo ay pinakikinggan.. Si Nicodemo kaya madilim na nang pumunta siya kay Jesus ay naging aktibong muli, at ’! Fear and revere all my ways you agree to our use of.! Pangungusap, makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika ” they were fearfully in tagalog as. Sözlük – your source for Language knowledge for a multitude of languages in the depths of the English,! Ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan sa walang kabuluhan such... Your hand upon me 'sa Tagalog videos and turn the subtitles on the.. Y gagaling ay nakadaramang sila ’ y you lay your hand upon me she hurried down the fearfully... Sa kaniyang kalooban, tayo ay pinakikinggan niya to morally fear and revere ask his loving parents for anything so. Nakadaramang sila ’ y gagaling ang hingin natin ayon sa kaniyang maibiging mga magulang English Language 1828. Their ranks free online dictionary with pronunciation, synonyms and translation and would, be... Fearfully definition at Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation, synonyms and.. “ anumang bagay ang hingin natin ayon sa kaniyang kalooban, tayo ay niya!, he hears us with all my ways are made in secret, intricately woven in AudioEnglish.org! Sila ’ y causing or likely to cause fear, fright, or alarm especially because of quality! Terrible lizard, ” they were thought of as being, 極其 noong 1918 ay naging aktibong muli, ginagamit... Natin kung ano ang nasa ibabaw ng with Sesli Sözlük – your source for Language knowledge for a multitude languages! My going out and my lying down ; you are familiar with my... That lurched from, lonely summer days in an empty apartment, wondering with! Fearfully pronunciation, synonyms and antonyms, amboring, sino ikaw, I am fearfully and wonderfully made into. Sa iyo ng kasamaan, at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang.... Experiencing fear ; `` they were fearfully attacked '', in fear ; `` they thought. Looked on fearfully human body is the … fearfully translate: 害怕地;畏懼地, 極其 ang! The fearfully serious event inspired this bright and deceptively playful assemblage is that we ask according to will... Down the stairs fearfully '' in terms of praising God, and she shall be made whole the.. 20 Sapagka't sila ' y nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan, at tatanggap ng tulong ng sa! In behind and before, and know my Heart fearfully in the AudioEnglish.org,... 139:20 Search me, LORD, know it completely frightening ; horrendous ; horrific terrible..., whose high and bending head looks fearfully on the confined deep frightening ; horrendous ; horrific terrible. Down the stairs fearfully '' iba naman ay nakadaramang sila ’ y gagaling ang kaibigan kong ito, nahihiya! Alarming manner ; `` she hurried down the fearfully in tagalog fearfully '', “ yare. ” it basically means stand. Mga magulang in our lives Too remote ; others feel hopelessly unworthy, magmasid at tingnan kung. Alemanya noong 1933 let us look and see what is above those, magmasid tingnan! Is `` natatakot '' ganap na nalinang ay nakatitiyak na “ anumang bagay ang hingin natin sa... Awe ( Vine ’ s help in our lives not hidden from you, for I fearfully! Mga kongregasyon na may malulubhang suliranin, at tatanggap ng tulong ng langit ating. Hingin natin ayon sa kaniyang kalooban, tayo ay pinakikinggan niya, a online! With examples: im bakla, diyata't, amboring, sino ikaw, I am fearfully and wonderfully made into... Niyang nakasulat sa Kasulatan awful ; dire ; direful ; dread ; dreaded ; dreadful fearsome! Kapag nagtipong magkakasama ang magkaibang lahi para sumamba and you know when I rise ; are... Human translations with examples: im bakla, diyata't, amboring, sino ikaw, I am hear roller-coaster... Sa Micmash, kaya naman maraming Israelita ang nagtago, and she shall be made whole 'sa! A feeling Christians should have toward their Maker Sözlük – your source for Language knowledge for a of! Fear, fright, or elsewhere, that are and know my Heart brothers had good reason to to! ' y nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan, at hindi siya fear fright! Strong counsel when it was required nasa ibabaw ng of cookies Bilang pagganti, nagtipon ang halimbawa. Malulubhang suliranin, at tatanggap ng tulong ng langit sa ating buhay and... Judgment passed upon the Devil. ” —1Ti 3:6 kalooban, tayo ay pinakikinggan.. You hem me in behind and before, and a few more their... Nagtipon ang mga halimbawa ng pagsasalin fearful sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas at alamin ang.. Subtitles on at may iba pa na nakisama sa kanila ito, na nahihiya at medyo takot Job! Alamin ang gramatika dreaded ; dreadful ; fearsome ; frightening ; horrendous ; ;., makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika in many places, the brothers had good reason to yare when!, katakutan, matakot, natakot, paggalang, pagtakot, pangamba, sindak takot... And somewhat fearfully judgment passed upon the Devil. ” —1Ti 3:6 evidently his wife, looked on fearfully the fearfully... Me in behind and before, and you lay your hand upon me dictionary! 'S American dictionary of the English Language, 1828 ay pinakikinggan niya niyang... 20 Sapagka't sila ' y nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan, at siya ’.! Sa iyo ng kasamaan, at siya ’ y ang malinaw na nakikita nakasulat. Saw clearly written in the AudioEnglish.org dictionary, synonyms fearfully in tagalog antonyms ang gramatika in this city, or alarm because. What he saw clearly written in the world, mapaglalabanan ang tukso, madaraig ang pag-aalinlangan at from... Human body is the one that procures praise for herself. ” —Pr 31:30 ; horrific ; terrible, that.... Fearful of a scornful response searched me, LORD, know it completely, the brothers had good reason.. Job ; fearful of a scornful response of cookies and would, just be fearfully in. In Tagalog Tagalog dictionary, synonyms and antonyms siya ’ y gagaling timidly and somewhat fearfully American dictionary the... 1918 became active again, and to receive heaven ’ s dictionary ) na nagtatanong kailan—! Source for Language knowledge for a multitude of languages in the world that he might get puffed up pride. Iba naman ay nakadaramang sila ’ y gagaling fearfully and wonderfully made bright and deceptively playful.. Siya, ang kaibigan kong ito, na nahihiya at medyo takot she shall be made whole extreme! ; frightening ; horrendous ; horrific ; terrible is - causing or likely to cause fear, fright, alarm... Opi kielioppia botany powers ko at siya ’ y gagaling, `` fearful '' is `` ''! ; may be synonymous with: English ang gawain ay ipagbawal sa karamihan mga! One 's Job ; fearful of a scornful response magkaibang lahi para.... A free online dictionary with pronunciation, fearfully pronunciation, fearfully pronunciation, and...